รูปภาพคณะกรรมการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการอำนวยการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2561-2564

 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ จิตเจริญ  ไชยาคำ
นายกสมาคม
อีเมล์ : 
[email protected]

   

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย
อุปนายก
อีเมล์ : 
[email protected]

   
รองศาสาตราจารย์นายแพทย์ คมกริช ฐานิสโร    
เลขาธิการ

อีเมล์ : [email protected]
   
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ เกียรติ  อาจหาญศิริ 
กรรมการและรองเลขาธิการ   
อีเมล์ : [email protected]
   
รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์ เพชรากร หาญพานิชย์   
ประธานวิชาการ  
อีเมล์ : [email protected]
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ สุชาติ เกียรติวฒนเจริญ   
ปฏิคม
อีเมล์ : [email protected]
   
แพทย์หญิง พนิดา มุกดีพร้อม 
เหรัญญิก  
อีเมล์ : 
[email protected]
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ยุทธนา แสงสุดา    
นายทะเบียน  
อีเมล์ : 
[email protected]
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง วิบูลย์ สุริยจักรยุทธนา    
กรรมการกลาง
อีเมล์ : [email protected]
   

ศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุภนีวรรณ เชาวิศิษฐ 
กรรมการกลาง
อีเมล์ : excom2@radiologythailand.org

รองศาสตราจารย์ ชวลิต วงษ์เอก    
กรรมการกลาง
อีเมล์ : [email protected]
   
   

  

บทความที่น่าสนใจ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย