รูปภาพคณะกรรมการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการอำนวยการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2561-2564

 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ จิตเจริญ  ไชยาคำ
นายกสมาคม
อีเมล์ : 
president@radiologythailand.org

   

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย
อุปนายก
อีเมล์ : 
vp@radiologythailand.org

   
รองศาสาตราจารย์นายแพทย์ คมกริช ฐานิสโร    
เลขาธิการ

อีเมล์ : secgeneral@radiologythailand.org
   
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ เกียรติ  อาจหาญศิริ 
กรรมการและรองเลขาธิการ   
อีเมล์ : secgeneral2@radiologythailand.org
   
รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์ เพชรากร หาญพานิชย์   
ประธานวิชาการ  
อีเมล์ : education@radiologythailand.org
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ สุชาติ เกียรติวฒนเจริญ   
ปฏิคม
อีเมล์ : housemaster@radiologythailand.org
   
แพทย์หญิง พนิดา มุกดีพร้อม 
เหรัญญิก  
อีเมล์ : 
treasurer@radiologythailand.org
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ยุทธนา แสงสุดา    
นายทะเบียน  
อีเมล์ : 
registrar@radiologythailand.org
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง วิบูลย์ สุริยจักรยุทธนา    
กรรมการกลาง
อีเมล์ : excom1@radiologythailand.org
   

ศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุภนีวรรณ เชาวิศิษฐ 
กรรมการกลาง
อีเมล์ : excom2@radiologythailand.org

รองศาสตราจารย์ ชวลิต วงษ์เอก    
กรรมการกลาง
อีเมล์ : excom3@radiologythailand.org
   
   

  

บทความที่น่าสนใจ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย