การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ PACS/CR/ DR

ประกาศเรื่องการประชุมรังสีวิทยาสมาคมสัญจร  หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ PACS/CR/ DR”
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จ. อุบลราชธานี

 เรียนเชิญ   รังสีแพทย์ นักรังสีเทคนิค เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้สนใจ

    รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยจัดให้มีการการประชุมรังสีวิทยาสมาคมสัญจร หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ PACS/CR/ DR”
ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนรังสีแพทย์ นักรังสีเทคนิค
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

   พร้อมกันนี้ได้แนบร่างกำหนดการ และใบสมัครลงทะเบียนและใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสัมนามาด้วยกับเอกสารฉบับนี้
  


ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดกำหนดการประชุม
 
 
 
 

 

 

บทความที่น่าสนใจ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย