นโยบายของเว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย                                          

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของสมาคมเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของสมาคม สมาคมขอเรียนว่าสมาคมมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy note)

ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้หรือ ใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ของสมาคมทั้งหมดนั้นท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของสมาคมซึ่งสมาคมจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยสมาคมขอเรียนว่า ปัจจุบันสมาคมได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้บริการและเว็บไซต์ของสมาคมโดยเคร่งครัด

ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหายหรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตามซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น สมาคมขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และสมาคมไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ใช้บริการท่านอื่นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการใช้บริการ ท่านตกลงว่าท่านจะไม่กระทำการใด อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของสมาคมหรือของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมายและ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนำข้อความรูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสีก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จรวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการหรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อสมาคมและ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความรูปภาพที่มีลักษณะ ขัด ละเมิดต่อกฎหมายตามข้อความในวรรคนี้ หรือรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยมีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ ในการลบ ระงับ ข้อความ รูปภาพ ใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสมาชิก

สมาคมมีนโยบายในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกสมาคม จะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไข ข้อมูลเว้นแต่ว่าสมาคมมีความเชื่อที่ดีว่า การกระทำดังกล่าวจำเป็นเพื่อที่จะ :

การไม่เป็นตัวแทนข้อมูลข่าวสารการสละข้อเรียกร้อง (Disclaimer policy)

ข้อมูลที่สมาคมได้รับจากท่าน สมาคมจะนำมาพัฒนาแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้บริการเว็บไซต์ ของสมาคมมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความหรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซต์ นี้เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูลความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านต่าง ๆรวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ใช้บริการ ด้วยกันเท่านั้น ดังนั้นสมาคมจึงไม่รับรองว่าบรรดาข้อมูล ข่าวสาร บทความหรือข้อความอื่นใดปรากฏผ่านบริการและที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ ถูกต้อง สมบูรณ์ปราศจากข้อบกพร่อง เสียหาย หรือสมประโยชน์ใดโดยเฉพาะ

สมาคมขอเรียนว่า สมาคมไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วนหรือมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความใด ๆซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของสมาคม สมาคมขอเรียนว่าเว็บไซต์นี้เป็นเพียงสื่อกลาง ที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูลข่าวสาร ในด้านต่าง ๆ เท่านั้นโดยสมาคมไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่ง ที่มาและ/หรือรายละเอียดของเนื้อหา ทั้งหมดของเว็บไซต์ ดังนั้นการนำเสนอข้อมูล ดังกล่าวหากก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอกจึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทางกฎหมายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ระหว่างสมาคม เจ้าของข้อมูลข่าวสารผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซต์ และบุคคลภายนอก

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

สมาคมขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่าบรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของสมาคมนี้เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาคม แต่เพียงผู้เดียว

หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสมาคม สมาคมจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

สมาคมสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่สมาคมเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าว

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย