logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

2431

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการกลาง ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

Share on facebook
Share on twitter