logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

2420-okm9gb0iln9p4ugejv50mf2v9il3gt8q55xxy6bc7m

การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

แจ้งกำหนดการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2559  สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่
27-29 เมษายน 2559 ณ  โรงแรมเอวัน พัทยา ในธีมงาน “รังสีเทคนิคในงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและรังสีวิทยาชุมชน”

ในงานประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น …

 • The Second ASEAN School of MRI Technology “MRI clinical application”
 • รังสีเทคนิคในงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและรังสีวิทยาชุมชน
 • พยาธิสภาพปละหลักการแปลผลภาพถ่ายรังสีปอด
 • พยาธิสภาพปละหลักการแปลผลภาพถ่ายรังสีช่องท้อง
 • การถ่ายภาพรังสีในงานนิติเวชศาสตร์
 • การถ่ายภาพรังสีในงานฉุกเฉิน
 • พยาธิสภาพปละหลักการแปลผภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ฉุกเฉินส่วนสมอง
 • พยาธิสภาพปละหลักการแปลผภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ฉุกเฉินส่วนลำตัว
 • บทบาทของรังสีเทคนิคในการประเมินและเฝ้าติดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับในงานรังสีวิทยา
 • ASEAN Radiation Therapy Symposium
 • การบรรยาย Technology Updates สำหรับสมาชิกที่ต้องการเก็บคะแนนเพื่อต่ออายุ IABSRT Certificate MRI, CT, MIIA, Ultrasonography
 • การนำเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมรังสีเทคนิค

รายละเอียดการลงทะเบียนและเอกสารลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป…

การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 1

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา : http://www.tsrt.or.th/a/?p=243