logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

radiologythailand member

การสัมมนาผ่าน Webinar เรื่อง MRI Safety Webinar on October 17, 2021 – และMRI Safety Awareness & Survey by October 30

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนาผ่าน Webinar เรื่อง MRI Safety Webinar on October 17, 2021 – และ MRI Safety Awareness & Survey by October 30

การสัมมนาผ่าน Webinar เรื่อง MRI Safety Webinar on October 17, 2021 – และMRI Safety Awareness & Survey by October 30 1
การสัมมนาผ่าน Webinar เรื่อง MRI Safety Webinar on October 17, 2021 – และMRI Safety Awareness & Survey by October 30 2

และคณะกรรมการ The Quality Safety Standards (QSS) ของ AOSR กำลังดำเนินการสำรวจพื้นฐานเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยของ MRI ด้วยการใช้เครื่องสแกน MRI ที่เพิ่มขึ้น ในกลุ่มประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียโอเชียเนีย

จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกรังสีวิทยาสมาคมฯทุกท่านช่วยทำแบบสอบถาม ที่แนบมาด้วยนี้

แบบสำรวจนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจ และส่งเสริมความตระหนักด้านความปลอดภัยของ MRI จึงจำเป็นต้องมีการสำรวจในแต่ละประเทศเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักรังสีวิทยาทุกท่านต่อไป

บทความที่น่าสนใจ