logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

2420-okm9gb0iln9p4ugejv50mf2v9il3gt8q55xxy6bc7m

การเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2564 – 2567

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

เรียนสมาชิกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยวาระ 2561 – 2563 (ชุดปัจจุบัน) จะครบวาระในเดือนเมษายน 2564 นี้ จากการประชุมของคณะกรรมการอำนวยการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ที่ 24 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการอำนวยการรังสีวิทยาสมาคมฯ มีมติแต่งตั้งประธานและอนุกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการอำนวยการรังสีวิทยาสมาคมฯ วาระปี พ.ศ. 2564 – 2567 ให้มีหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งตามระเบียบของรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยให้แล้วเสร็จ และประกาศผลเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม 2564

โดยคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการรังสีวิทยาสมาคมฯ วาระปี พ.ศ. 2564 – 2567 ขอนำแจ้งประกาศ เรื่องการเลือกตั้ง ดังนี้