logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

radiologythailand member

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ PACS/CR/ DR

ประกาศเรื่องการประชุมรังสีวิทยาสมาคมสัญจร  หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ PACS/CR/ DR”
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จ. อุบลราชธานี

 เรียนเชิญ   รังสีแพทย์ นักรังสีเทคนิค เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้สนใจ

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยจัดให้มีการการประชุมรังสีวิทยาสมาคมสัญจร หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ PACS/CR/ DR”
ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนรังสีแพทย์ นักรังสีเทคนิค
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

พร้อมกันนี้ได้แนบร่างกำหนดการ และใบสมัครลงทะเบียนและใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสัมนามาด้วยกับเอกสารฉบับนี้
  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ PACS/CR/ DR 1

ดาวน์โหลดใบสมัคร , ดาวน์โหลดกำหนดการประชุม

บทความที่น่าสนใจ