logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

2420-okm9gb0iln9p4ugejv50mf2v9il3gt8q55xxy6bc7m

คณะกรรมการกลาง

ตามกฏข้อบังคับของรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย หมวดเจ็ด – คณะกรรมการเพื่อบริหารกิจการสมาคม ในข้อ 19. ให้มีคณะกรรมการกลาง ซึ่งมีดัง ต่อไปนี้
คณะกรรมการกลาง 1

ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการกลาง 2

นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการกลาง 3

นายกสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการกลาง 4

นายกสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการกลาง 5
นายกสมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย
คณะกรรมการกลาง 6

นายกสมาคมรังสีหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย