logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

2406

งานประชุมวิชการรังสีสัญจรภาคอีสาน จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2561

Share on facebook
Share on twitter

งานประชุมวิชการรังสีสัญจรภาคอีสาน ณ โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2561

งานประชุมวิชการรังสีสัญจรภาคอีสาน จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2561 1