logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

radiologythailand member

ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการอำนวยการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2561 – 2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการอ านวยการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไท วาระปี พ.ศ. 2561 – 2564 จากการประชุมของคณะกรรมการอ านวยการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการอ านวยการรังสีวิทยาสมาคมฯ มีมติแต่งตั้งประธาน และอนุกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการอ านวยการรังสีวิทยาสมาคมฯ วาระปี พ.ศ. 2561 – 2564 ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมใจ หวังศุภชาติ ประธานอนุกรรมการ
2. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงลักษณา โพชนุกุล อนุกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ชัชวาลย์ อภัยพลชาญ อนุกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ วินิจสร อนุกรรมการ
5. แพทย์หญิงพงษ์ลดา สุพรรณชาติ อนุกรรมการ

โดยให้มีหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งตามระเบียบของรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยให้แล้วเสร็จ และประกาศผลเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม 2561

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560

(แพทย์หญิงจามรี เชื้อเพชระโสภณ)

นายกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

Download เอกสาร

บทความที่น่าสนใจ