รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ 9

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนรังสีแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักฟิสิกส์ นักรังสีเทคนิค พยาบาล ผู้ที่ทำงานในด้านรังสีวิทยาสาขาใดสาขาหนึ่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี สมัครสมาชิกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2562

Download ใบสมัคร Download