logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

RCRT Member No2844

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ 3

สมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทยจัดการประชุม วิชาการประจําปี TMPS ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จังหวัดน่าน ในหัวข้อ “Medical Physics for Sustainable Healthcare”

โดยสามารถดูรายละเอียด เพิ

ประชาสัมพันธ์ 7

ประกาศ ที่ รสท. ๐๐๒/๒๕๖๕ และ ที่ รวรท. ๐๐๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมใหญ่ทางวิชาการของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (AOCR 2023)

Download : ประกาศ ที่ รสท