logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

RCRT Member No2844

มารู้จัก การถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ กันดีไหม?

infographic มารู้จัก การถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ กันดีไหม? 3 รูปแบบ

การให้ข้อมูล ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ป่วย แก่ผู้บริการ มีความสำคัญ

วันนี้ ขอนำเสนอ

รูปแบบการให้ข้อมูลผู้ป่วย ผู้รับบริการ แบบโปสเตอร์ infographic

เรื่อง มารู้จัก การถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ กันดีไหม?

เนื้อหา ใกล้เคียงกัน รูปแบบคล้ายๆกัน 3 รูปแบบ

ชอบแบบไหน ก็ นำไปใช้ได้

โอกาสพัฒนา มีทุกวัน ครับ

 
มารู้จัก การถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ กันดีไหม? 1
มารู้จัก การถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ กันดีไหม? 2
มารู้จัก การถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ กันดีไหม? 3