logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

radiologythailand member

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2559

สารจากนายกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย            

          ปีนี้เป็นปีที่สองของคณะกรรมการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยที่เป็นคณะกรรมการอานวยการคนละชุดกับราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามการจัดประชุมวิชาการประจาปียังคงจัดร่วมกันเหมือนเช่นเดิม ส่วนปีต่อไปจะต้องขึ้นกับนโยบายของคณะกรรมการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ชุดใหม่ร่วมกับคณะกรรมการรังสีสมาคมฯ ซึ่งจะต้องมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งหลังจากคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ชุดใหม่เข้ารับงานแล้ว

          คณะกรรมการชุดปัจจุบันมุ่งเน้นให้สมาคมฯ เป็นองค์กรความรู้ของสหสาขาวิชาชีพด้านรังสีวิทยา จึงได้เน้นกิจกรรมและการอบรมที่เกี่ยวข้องกับสหสาขา ดังจะเห็นได้จากการประชุมวิชาการประจาปีในปีนี้ รวมทั้งการจัดประชุมวิชาการสัญจรเกี่ยวกับ Digital Imaging ที่ จังหวัดอุบลราชธานีในปีที่ผ่านมา

          ในส่วนการจัดทา website ที่ได้มาตรฐานทั้งด้านโครงสร้างและความปลอดภัย ซึ่งเปิดใช้งานครั้งแรกเป็นบางส่วนเมื่อการประชุมสามัญประจาปี 2559 นั้น ในระหว่างปีที่ผ่านมาได้แต่งตั้ง Webmaster เพื่อดาเนินการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากทุกท่านเป็นอาสาสมัคร และมีงานประจา จึงยังไม่สามารถพัฒนาไปได้เต็มศักยภาพตามที่ตั้งเป้าไว้ขอให้สมาชิกเข้าไปเยี่ยมชม และให้คาแนะนาได้ที่ www.radiologythailand.org

          ในด้านที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและมาตรฐานทางด้านรังสีวิทยา สมาคมฯ ได้เพิ่มเนื้อหาในส่วนของ Website ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่างๆ และเข้ารับการอบรมความรู้เพิ่มเติมเป็นระยะ ล่าสุดทางสมาคมฯได้ทา MOU กับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) เพื่อจัดทามาตรฐานรังสีวิทยาด้านรังสีวินิจฉัยขึ้นทดแทนฉบับเดิม ซึ่งมีอนุกรรรมการประกอบด้วยรังสีแพทย์ รังสีเทคนิค นักฟิสิกส์ และ พยาบาลรังสี โดยร่างแรกน่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนมีนาคม รวมทั้งได้จัดการอบรมทางด้านมาตรฐานและความปลอดภัยทางรังสีวิทยา เพิ่มขึ้นอีก 1 วันระหว่างการจัดประชุมใหญ่ในครั้งนี้

          จากการทางานร่วมกับสมาคมเวชสารสนเทศไทย พบว่าโรงพยาบาลหลายแห่งยังขาดความรู้ทางด้าน Digital Imaging สมาคมฯ จึงได้จัดการอบรมขึ้นอีกครั้งในการประชุมใหญ่ปีนี้ โดยเพิ่มการอบรมในส่วนของ Workshop อีก 1 วัน และมีแผนจะจัดอบรมวิชาการสัญจรอีก 1 ครั้งในช่วงกลางปีซึ่งน่าจะเป็นทางภาคใต้

          ในปี 2561 รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยจะมีอายุครบ 55 ปี นับว่ามีการดาเนินงานมายาวนาน และเป็นปีที่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการอานวยการชุดใหม่อีกด้วย หวังว่าจะมีสมาชิกสนใจสมัครเข้ามาทางานเพื่อพัฒนาสมาคมฯ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

          สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมกันทางานให้สมาคมฯ และขอขอบคุณสมาชิกที่ให้การสนับสนุนกิจการของสมาคมฯ และหวังว่าจะมีสมาชิกสนใจเข้าร่วมงานต่างๆของสมาคมฯ มากขึ้นในโอกาสต่อๆ ไป

แพทย์หญิงจามรี เชื้อเพชระโสภณ
นายกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

ไฟล์รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2559    คลิ๊กอ่านได้ที่นี่

บทความที่น่าสนใจ