logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

radiologythailand member

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) พัฒนาวารสารอิเล็กทรอนิคส์ ASEAN Journal of Radiology รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ องค์กร มีการเผยแพร่วารสารและบทความที่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบ Online บนเว็บไซต์ www.radiologythailand.org เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไป


รังสีวิทยาสมาคมฯ มีความประสงค์จะปรับปรุงวารสารของสมาคมคือ ASEAN Journal of Radiology ให้เป็นวารสารอิเล็คทรอนิคส์ ซึ่งครอบคลุมถึงการแสดงวารสารฉบับปัจจุบัน การจัดเก็บวารสารฉบับก่อนหน้าอย่างเป็นระบบที่สามารถสืบค้นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เขียนที่ประสงค์จะส่งบทความ ผู้วิจารณ์ที่จะพิจาณาบทความ และกองบรรณาธิการที่จะบริหารวารสาร โดยกระทาได้จริงผ่านเว็บไซต์ของวารสาร ซึ่งสอดคล้อง และเป็นไปตามมาตรฐานของแม่ข่ายของเว็บไซต์สมาคม

รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่นี่

บทความที่น่าสนใจ