logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

radiologythailand member

รูปภาพคณะกรรมการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

รูปภาพคณะกรรมการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการอำนวยการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2561-2564

272x300x25610713_180713_0144,P20,282,29.jpg.pagespeed.ic.KqSjpZKQ6m

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ จิตเจริญ  ไชยาคำ
นายกสมาคม
อีเมล์ : [email protected]

302x350x25610713_180713_0141,P20,282,29.jpg.pagespeed.ic.kLl_JTt3_d

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย
อุปนายก
อีเมล์ : [email protected]

291x300x25610713_180713_0096,P20,282,29,281,29.jpg.pagespeed.ic.UpXEprzTTC

รองศาสาตราจารย์นายแพทย์ คมกริช ฐานิสโร
เลขาธิการ
อีเมล์ : [email protected]

300x351x25610713_180713_0069,P20,282,29.jpg.pagespeed.ic.bQd5PM5qj5

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ เกียรติ  อาจหาญศิริ 
กรรมการและรองเลขาธิการ
อีเมล์ : [email protected]

263x300x25610713_180713_0132,P20,282,29.jpg.pagespeed.ic.Gg88r-G3lD

รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์ เพชรากร หาญพานิชย์
ประธานวิชาการ
อีเมล์ : [email protected]

252x300x25610713_180713_0136,P20,282,29.jpg.pagespeed.ic.WjXib-OAFr

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ สุชาติ เกียรติวฒนเจริญ
ปฏิคม
อีเมล์ : [email protected]

281x300x25610713_180713_0081,P20,282,29.jpg.pagespeed.ic.vEN5wE6d3k

แพทย์หญิง พนิดา มุกดีพร้อม
เหรัญญิก
อีเมล์ : [email protected]<

275x300x25610713_180713_0089,P20,282,29.jpg.pagespeed.ic.2x1aqWogLr (1)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ยุทธนา แสงสุดา
นายทะเบียน
อีเมล์ : [email protected]

276x300x25610713_180713_0139,P20,282,29.jpg.pagespeed.ic.7u59BnsgUw

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง วิบูลย์ สุริยจักรยุทธนา
กรรมการกลาง
อีเมล์ : [email protected]

284x300x25610713_180713_0027,P20,282,29.jpg.pagespeed.ic.SxNPNVSEnu

ศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุภนีวรรณ เชาวิศิษฐ
กรรมการกลาง
อีเมล์ : [email protected]

279x300x25610713_180713_0058,P20,282,29.jpg.pagespeed.ic.uB917OfndY

รองศาสตราจารย์ ชวลิต วงษ์เอก
กรรมการกลาง
อีเมล์ : [email protected]

บทความที่น่าสนใจ