logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

radiologythailand member

หนังสือขอแจ้งผู้แทนรับใบสมัครคณะกรรมการอำนวยการฯ

ด้วยรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการรังสีวิทยาสมาคมแห่ง ประเทศไทย วาระ 2561 – 2564 ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2561 นั้น
ตามประกาศที่ รสท. 002/2561 เรื่อง รับสมัครเลือกตั้ง คณะกรรมการอ านวยการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 ได้ระบุคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการอำานวยการรังสีวิทยาสมาคมฯ ในข้อที่ 3 ดังนี้

ผู้สมัครตำแหน่งนายกเสนอรายชื่อทั้งคณะ และลงลายมือชื่อ (เฉพาะตำแหน่งนายก) ต่อเลขาธิการ (หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย) ณ สำนักงานรังสีวิทยาสมาคมฯ ภายในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. เป็นวันสุดท้าย

รังสีวิทยาสมาคมฯ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า “ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย” คือ เจ้าหน้าที่ประจำ
 

สำนักงานรังสีวิทยาสมาคมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ


(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิววัฒนา ถนอมเกียรติ)
เลขาธิการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

บทความที่น่าสนใจ