logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

radiologythailand member

เรียนสมาชิกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ที่เคารพ

ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน.
ด้วยรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ ขอความร่วมมือจากพี่น้อง ชาวรังสีวิทยา ช่วยส่ง ภาพกิจกรรมที่ท่านได้ทำในหน่วยงานในช่วงเกิด โควิด-19 เช่น กิจกรรม หรือ นวัตกรรม หรือ เรื่องเล่าโควิด-19

โดยส่งข้อมูลโดยตรง รศ.ดร.เพชรากร หาญพานิชย์ [email protected]

โดยรูปหรือเรื่องที่ผ่านการพิจารณา จะนำไปเผยแพร่ใน จุลสารฉบับพิเศษ พร้อมระบุที่มา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ.