logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

2420-okm9gb0iln9p4ugejv50mf2v9il3gt8q55xxy6bc7m

เรียน ผู้ลงทะเบียนงานประชุม RCRT-RST 2020 ทุกท่าน

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม ในงานประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี 2563 รูปแบบออนไลน์ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ท่านสามารถติดตามข่าวสารของการประชุมผ่านทางอีเมลล์ของท่าน และ เว็บไซต์ของการประชุม https://www.rcrt.or.th/rcrt-rst2020/

เรียน ผู้ลงทะเบียนงานประชุม RCRT-RST 2020 ทุกท่าน 1
เรียน ผู้ลงทะเบียนงานประชุม RCRT-RST 2020 ทุกท่าน 2
เรียน ผู้ลงทะเบียนงานประชุม RCRT-RST 2020 ทุกท่าน 3
เรียน ผู้ลงทะเบียนงานประชุม RCRT-RST 2020 ทุกท่าน 4