logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

radiologythailand member

แจ้งสมาชิกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยทุกท่านทราบ

แจ้งสมาชิกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยทุกท่านทราบ 

1. หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัว  เช่น

  • ชื่อ นามสกุล

  • คำนำหน้า (นาย,นาง,นางสาว,นายแพทย์,แพทย์หญิง)

  • ยศตำแหน่งทางราชการ

  • เบอร์โทรศัพท์

  • ที่อยู่ (ในการจัดส่งไปรษณีย์)

  • ที่อยู่สถานที่ทำงาน

  • อีเมล์

2. รายชื่อสมาชิกลำดับที่ 2128-2173 กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกต้อง (ตัวอักษรสีน้ำเงิน)