logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

2420

แจ้งสมาชิกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยทุกท่านทราบ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

แจ้งสมาชิกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยทุกท่านทราบ 

1. หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัว  เช่น

  • ชื่อ นามสกุล

  • คำนำหน้า (นาย,นาง,นางสาว,นายแพทย์,แพทย์หญิง)

  • ยศตำแหน่งทางราชการ

  • เบอร์โทรศัพท์

  • ที่อยู่ (ในการจัดส่งไปรษณีย์)

  • ที่อยู่สถานที่ทำงาน

  • อีเมล์

2. รายชื่อสมาชิกลำดับที่ 2128-2173 กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกต้อง (ตัวอักษรสีน้ำเงิน)

บทความที่น่าสนใจ

แนวทางการใช้เครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคลทางการแพทย์ ตามลำดับความเสี่ยงน้อย-ความเสี่ยงสูงมาก. โดย รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

Read More »

การสมัครเข้าร่วมการประชุม IAEA International Conference on Advances in Radiation Oncology (ICARO-3) ในวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564 (เลื่อนมาจากเดิม 23-26 กุมภาพันธ์ 2564) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

ด้วยรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้

Read More »

ประกาศ เรื่อง ความคืบหน้าการจัดประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปีครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๓ ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

Read More »