logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

2431

เรียน สมาชิกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

Share on facebook
Share on twitter

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยวาระปีพ.ศ.2564-2567

ด้วยคณะกรรมการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยวาระ 2561-2564 (ชุดปัจจุบัน) จะครบวาระในเดือนเมษายน 2564 และจากการประชุมของคณะกรรมการอำนวยการรังสีวิทยาสมาคมฯเมื่อวันพฤหัสบดีที่24 ธันวาคม 2563

ได้มีมติให้จัดการเลือกตั้งตามข้อบังคับรังสีวิทยาสมาคมฯ ฉบับที่3(2561) พร้อมแต่งตั้งประธานและอนุกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยวาระปี พ.ศ.2564-2567 ดังนี้.

1. รองศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกนายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ ประธานอนุกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์มานัส มงคลสุข อนุกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิพัฒน์ เชี่ยววิทย์ อนุกรรมการ
4. นางสาววีรินทร์ พึ่งทอง เลขานุการ
5. นางสาวนิตยา งามวาจา ผู้ช่วยเลขานุการ
เรียน สมาชิกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 1