รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

ด้วยรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ด้วยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย จะจัดงานประชุมวิชาการเรื่อง “Patient dose in interventional radiology” ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น – 15.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2-3 ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

ขอเชิญชวนให้บุคลากรที่ทำงานทางด้านรังสีร่วมรักษา ซึ่งประกอบไปด้วย รังสีแพทย์ นักรังสีเทคนิค และนักฟิสิกส์การแพทย์ จำนวนไม่เกิน 6 คน/สถานบันหรือโรงพยาบาล

เข้าร่วมประชุม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/2ZkrMdd งานนี้ไม่มีค่าลงทะเบียน และรับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่งเท่านั้น เปิดรับสมัครถึงวันที่ 16 กันยายน 2562

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนสมัครสมาชิก โดยละเว้นค่าธรรมเนียม ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2562

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนรังสีแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักฟิสิกส์ นักรังสีเทคนิค พยาบาล ผู้ที่ทำงานในด้านรังสีวิทยาสาขาใดสาขาหนึ่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี สมัครสมาชิกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2562

สามารถส่งใบสมัครมาได้ที่

[email protected]

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-7166583

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนสมัครสมาชิก โดยละเว้นค่าธรรมเนียม ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2562 3