รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

ด้วยรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ด้วยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย จะจัดงานประชุมวิชาการเรื่อง “Patient dose in interventional radiology” ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น – 15.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2-3 ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

ขอเชิญชวนให้บุคลากรที่ทำงานทางด้านรังสีร่วมรักษา ซึ่งประกอบไปด้วย รังสีแพทย์ นักรังสีเทคนิค และนักฟิสิกส์การแพทย์ จำนวนไม่เกิน 6 คน/สถานบันหรือโรงพยาบาล

เข้าร่วมประชุม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/2ZkrMdd งานนี้ไม่มีค่าลงทะเบียน และรับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่งเท่านั้น เปิดรับสมัครถึงวันที่ 16 กันยายน 2562

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนสมัครสมาชิก โดยละเว้นค่าธรรมเนียม ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2562

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนรังสีแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักฟิสิกส์ นักรังสีเทคนิค พยาบาล ผู้ที่ทำงานในด้านรังสีวิทยาสาขาใดสาขาหนึ่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี สมัครสมาชิกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2562

สามารถส่งใบสมัครมาได้ที่

[email protected]

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-7166583

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนสมัครสมาชิก โดยละเว้นค่าธรรมเนียม ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2562 3

งานประชุมวิชการรังสีสัญจรภาคอีสาน จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2561

งานประชุมวิชการรังสีสัญจรภาคอีสาน ณ โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2561

งานประชุมวิชการรังสีสัญจรภาคอีสาน จ.สกลนคร                 เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2561 4

กิจกรรมมอบเงินบริจาครพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร

คณะกรรมการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนให้กับรพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางรังสี โดยเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันนำเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 613,900 บาท ไปมอบให้แก่รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางรังสีต่อไป

กิจกรรมมอบเงินบริจาครพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร 5

รังสีสัญจรภาคอีสาน 2561

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร 

ขอเชิญชวนบุคลากรทางรังสีวิทยาและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวิชาการ “รังสีสัญจรภาคอีสาน 2561”
จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 08.45-16.00 น. ห้องประชุม 1 , 2 ณ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
และในวันเสาร์ที่ 10 พ.ย. 2561 จะมีการเดินทางนำเงินบริจาคมอบให้แก่ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ที่หมายเลขบัญชี 016-452294-4 ชื่อบัญชี นพ.นรา แววศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช

รังสีสัญจรภาคอีสาน 2561 6

คลิกรูปภาพ

โดยผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมกรุณากรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่องเพื่อประโยชน์ในการได้รับข่าวสารการประชุม

หมายเหตุ : งานประชุมรังสีสัญจรไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เท่านั้น  

กรุณาตอบกล้บการเข้าร่aวมประชุม และส่งกลับยัง

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 

โทรสาร 02-7165964   

อีเมล : [email protected] , [email protected]

ติดต่อสอบถามข้อมูลเติม ได้ที่ 02-7165963 , 02-7166583

รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการอำนวยการรังสีวิทยาสมาคม

 • รายชือผู้สมัครทีม 1  download
 • CV หัวหน้าผู้สมัคร ทีม 1 download
 • รายชื่อผู้สมัครทีม 2 download
 • CV หัวหน้าผู้สมัคร ทีม 2 download

เกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการอำนวนการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

เกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการอำนวนการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย  Download

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  Download

หนังสือขอแจ้งผู้แทนรับใบสมัครคณะกรรมการอำนวยการฯ

ด้วยรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการรังสีวิทยาสมาคมแห่ง ประเทศไทย วาระ 2561 – 2564 ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2561 นั้น
ตามประกาศที่ รสท. 002/2561 เรื่อง รับสมัครเลือกตั้ง คณะกรรมการอ านวยการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 ได้ระบุคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการอำานวยการรังสีวิทยาสมาคมฯ ในข้อที่ 3 ดังนี้

ผู้สมัครตำแหน่งนายกเสนอรายชื่อทั้งคณะ และลงลายมือชื่อ (เฉพาะตำแหน่งนายก) ต่อเลขาธิการ (หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย) ณ สำนักงานรังสีวิทยาสมาคมฯ ภายในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. เป็นวันสุดท้าย

รังสีวิทยาสมาคมฯ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า “ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย” คือ เจ้าหน้าที่ประจำ
 

สำนักงานรังสีวิทยาสมาคมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ


(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิววัฒนา ถนอมเกียรติ)
เลขาธิการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) พัฒนาวารสารอิเล็กทรอนิคส์ ASEAN Journal of Radiology รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ องค์กร มีการเผยแพร่วารสารและบทความที่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบ Online บนเว็บไซต์ www.radiologythailand.org เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไป


รังสีวิทยาสมาคมฯ มีความประสงค์จะปรับปรุงวารสารของสมาคมคือ ASEAN Journal of Radiology ให้เป็นวารสารอิเล็คทรอนิคส์ ซึ่งครอบคลุมถึงการแสดงวารสารฉบับปัจจุบัน การจัดเก็บวารสารฉบับก่อนหน้าอย่างเป็นระบบที่สามารถสืบค้นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เขียนที่ประสงค์จะส่งบทความ ผู้วิจารณ์ที่จะพิจาณาบทความ และกองบรรณาธิการที่จะบริหารวารสาร โดยกระทาได้จริงผ่านเว็บไซต์ของวารสาร ซึ่งสอดคล้อง และเป็นไปตามมาตรฐานของแม่ข่ายของเว็บไซต์สมาคม

รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่นี่