logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

radiologythailand member

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยจะจัดการประชุมวิชาการ The ISMRM-Endorsed Global Outreach Workshop in Thailand 2024 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม พ.ศ.2567

งานประชุมวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการด้าน MRI ระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ กับ บุคคลากรทางการแพทย์ของไทย โดยจะเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคนิควิธีการและการประยุกต์ใช้เทคนิค MRI ในทางคลินิก จากสถาบันชั้นนำ เช่น มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด และ เมโย คลินิก เป็นต้น มาบรรยาย และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างประเทศ เกิดการปรับปรุง และ พัฒนาการตรวจ MRI ในประเทศไทยให้ก้าวกระโดดและยั่งยืน

Go to website : https://sites.google.com/view/ismrm-endorsed-thailand2024/home

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยจะจัดการประชุมวิชาการ The ISMRM-Endorsed Global Outreach Workshop in Thailand 2024 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม พ.ศ.2567 1
รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยจะจัดการประชุมวิชาการ The ISMRM-Endorsed Global Outreach Workshop in Thailand 2024 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม พ.ศ.2567 2

Promotion: [AOSR] Webninar of AOSR Quality, Safety & Standards (QSS) Committee-AsiaSafe on January 27, 2024 / 9:00AM (GMT+8, Malaysia)

[AsiaSafe Webinar: Diagnostic Reference Levels (DRL) and Dose Index Registration (DIR): What, Where, When, Why and How?]

Promotion: [AOSR] Webninar of AOSR Quality, Safety & Standards (QSS) Committee-AsiaSafe on January 27, 2024 / 9:00AM (GMT+8, Malaysia) 3

ประกาศที่ รสท. 004/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุม The ISMRM-Endorsed Global Outreach Workshop in Thailand 2024 ระหว่างวันที่10-12 พฤษภาคม พ.ศ.2567

Download : ประกาศที่ รสท. 004/2567

ประกาศที่ รสท. 004/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุม The ISMRM-Endorsed Global Outreach Workshop in Thailand 2024 ระหว่างวันที่10-12 พฤษภาคม พ.ศ.2567 4

Promotion: [AOSR] Webninar of AOSR Education & Training Committee on January 16, 2024 / 18:00 (GMT+9, Japan, Korea)

  • Date: January 16 (Tue.), 2024 (duration of webinar about 2 hours)
  • Time: 6pm (GMT+9 Japan, Korea), 5pm (GMT+8 – Hong Kong, Malaysia, Singapore, Mongolia, Philippines), 4pm (GMT+7 Thailand, Vietnam, Cambodia), 2.30pm Indian Standard Time, 1pm (Oman time)

** Please register at https://aosr.vidocto.com/

[AOSR] Webninar of AOSR Education & Training Committee on January 16, 2024

การเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2567 – 2570

เรียนสมาชิกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยวาระ 2564 – 2567 (ชุดปัจจุบัน) จะครบวาระในเดือนเมษายน 2567 นี้ จากการประชุมของคณะกรรมการอำนวยการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการอำนวยการรังสีวิทยาสมาคมฯ มีมติแต่งตั้งประธานและอนุกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการอำนวยการรังสีวิทยาสมาคมฯ วาระปี พ.ศ. 2567 – 2570 ให้มีหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งตามระเบียบของรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยให้แล้วเสร็จ และประกาศผลเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม 2567

โดยคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการรังสีวิทยาสมาคมฯ วาระปี พ.ศ. 2567 – 2570 ขอนำแจ้งประกาศ เรื่องการเลือกตั้ง ดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย ขอเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 15/2567

สมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย ขอเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 15/2567

The 15th Annual Scientific Meeting of Thai Medical Physicist Society

ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมรัษฏา จังหวัดตรัง

สามารถลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์ม QR code

รายละเอียดในเว็บ : http://www.thaimps.org/

15th annual scientific meeting

ร่วมระลึกถึงโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีของวารสารวิชาการและจัดงานประชุมวิชาการทางรังสีวิทยาของไทย ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

เพื่อร่วมระลึกถึงโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีของวารสารวิชาการและจัดงานประชุมวิชาการทางรังสีวิทยาของไทย ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนสมาชิกส่งบทความวิชาการ ชนิดนิพนธ์ต้นฉบับ (original article) หรือกรณีศึกษา (case report) ที่เกี่ยวกับความผิดปกติในปอดอันเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้า (E-cigarrette หรือ Vaping Associated Lung Injury, VALI) เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ใน The ASEAN Journal of Radiology https://www.asean-journal-radiology.org/index.php/ajr

ผู้นิพนธ์บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน งานประชุมใหญ่ทางวิชาการครั้งที่ ๖๐ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ หมดเขตส่งบทความวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ร่วมระลึกถึงโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีของวารสารวิชาการและจัดงานประชุมวิชาการทางรังสีวิทยาของไทย ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 8

Promotion : [AOSR] AOCR 2024 : AI Challenge Program website is now open!

Promotion : [AOSR] AOCR 2024 : AI Challenge Program website is now open! 9

[AI Challenge Program at AOCR 2024, Taipei]

AI Challenge at AOCR2024: Deciphering Acute Appendicitis with AI In the era of AI-driven medical diagnostics, the AOCR2024 proudly presents the AI challenge. This platform invites teams from around the world to develop and demonstrate their expertise in identifying acute appendicitis using AI. The challenge aims to acknowledge the excellence of radiological AI and bridge the gap between theoretical AI achievements and real-world medical diagnostics.
– Link: http://www.aocr2024.org/program/ai_challenge.asp

For detailed rules, dataset access, and participation, please visit the Kaggle competition page at http://www.kaggle.com/competitions/aocr2024.  

Promotion: [AOSR] The third AOSR Newsletter in 2023 Vol2 Issue 2

Promotion: [AOSR] The third AOSR Newsletter in 2023 Vol2 Issue 2 10