รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

Menu

ด้วยรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ด้วยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย จะจัดงานประชุมวิชาการเรื่อง “Patient dose in interventional radiology” ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น – 15.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2-3 ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

ขอเชิญชวนให้บุคลากรที่ทำงานทางด้านรังสีร่วมรักษา ซึ่งประกอบไปด้วย รังสีแพทย์ นักรังสีเทคนิค และนักฟิสิกส์การแพทย์ จำนวนไม่เกิน 6 คน/สถานบันหรือโรงพยาบาล

เข้าร่วมประชุม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/2ZkrMdd งานนี้ไม่มีค่าลงทะเบียน และรับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่งเท่านั้น เปิดรับสมัครถึงวันที่ 16 กันยายน 2562

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนสมัครสมาชิก โดยละเว้นค่าธรรมเนียม ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2562

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนรังสีแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักฟิสิกส์ นักรังสีเทคนิค พยาบาล ผู้ที่ทำงานในด้านรังสีวิทยาสาขาใดสาขาหนึ่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี สมัครสมาชิกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2562

สามารถส่งใบสมัครมาได้ที่

[email protected]

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-7166583

12TH GLOBAL HANDS-ON MUSCULOSKELETAL MRI & ULTRASOUND CONGRESS FOR RADIOLOGISTS 2020 4

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้จัดงาน MDA Medical Devices ASEAN 2019

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้จัดงาน MDA Medical Devices ASEAN 2019 จัดงานประชุมวิชาการทางการแพทย์ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

12TH GLOBAL HANDS-ON MUSCULOSKELETAL MRI & ULTRASOUND CONGRESS FOR RADIOLOGISTS 2020 5

ท่านที่สนใจสามารถเข้าดูหัวข้อบรรยายของรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยและลงทะเบียนเข้าประชุมได้ที่ https://medicaldevicesasean.com/radiologicalsociety/ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สอบถามเบอร์ 02 833 5290

กิจกรรมเฉลิมฉลองวาระ 90 ปี รังสีไทย

 ด้วยในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่จะมาถึงนี้ เป็นวาระครบ ๙๐ ปี ที่ประเทศไทยได้ใช้รังสีเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคให้แก่ประชาชนชาวไทย และในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยก่อตั้งครบรอบ ๕๕ ปี รังสีวิทยาสมาคมฯ จึงมีความประสงค์จะใช้วาระสาคัญนี้กระตุ้นเตือนให้บุคลากรทุกสาขาวิชาด้านรังสีวิทยา ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้รังสีในการวินิจฉัยและรักษาโรคให้เหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างความภูมิใจในสาขาวิชาและอาชีพของตน ในเบื้องต้น รังสีวิทยาสมาคมฯ ได้กาหนดจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวาระสาคัญดังกล่าวดังต่อไปนี้

     ๑.การประชุมใหญ่ทางวิชาการประจาปีครั้งที่ ๕๕ ของรังสีวิทยาสมาคมฯ โดยจะจัด ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ในเดือนมีนาคม เช่นทุกปี ซึ่งพ.ศ. ๒๕๖๑ นี้จะตรงกับวันที่ ๒๒ – ๒๔ มีนาคม ในหัวข้อหลัก Professional developments ซึ่งเน้นการพัฒนาอาชีพ และเสริมทักษะของสหสาขาวิชาชีพทางรังสีวิทยา

     ๒.รังสีวิทยาสมาคมฯ ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองวาระสาคัญนี้ (สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.radiologythailand.org ของสมาคม) ในกรณีที่หน่วยงานของท่านมีความประสงค์จะจัดกิจกรรมหรือประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรังสีวิทยาเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ได้โปรดแจ้งให้รังสีวิทยาสมาคมฯ ทราบเพื่อใช้ตราสัญลักษณ์นี้เป็นเครื่องหมายว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง ในการนี้รังสีวิทยาสมาคมฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานของท่านโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสมาคม

     ๓. ในวาระอันสาคัญนี้ รังสีวิทยาสมาคมฯ ยังมีความประสงค์ที่จะรณรงค์เรื่อง “การใช้รังสีอย่างเหมาะสม” โดยประกวดโครงการ “ร่วมใจใช้รังสีอย่างเหมาะสม” ขึ้น หากหน่วยงานของท่านมีกิจกรรม หรือ โครงการ ทั้งที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว หรือกาลังจะดาเนินการ สามารถนาเสนอกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าวในรูปแบบโปสเตอร์ส่งเข้าประกวดได้ โดยรายละเอียดจะแจ้งเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของสมาคม www.radiologythailand.org ต่อไป และผลการประกวดจะประกาศในงานประชุมใหญ่ทางวิชาการประจาปีครั้งที่ ๕๕ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

หนังสือขอความร่วมมือ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระ 90 ปี รังสีไทย 

ตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองวาระ 90 ปี รังสีไทย (click เพื่อ download) 

12TH GLOBAL HANDS-ON MUSCULOSKELETAL MRI & ULTRASOUND CONGRESS FOR RADIOLOGISTS 2020 6

แจ้งสมาชิกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยทุกท่านทราบ

แจ้งสมาชิกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยทุกท่านทราบ 

1. หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัว  เช่น

 • ชื่อ นามสกุล

 • คำนำหน้า (นาย,นาง,นางสาว,นายแพทย์,แพทย์หญิง)

 • ยศตำแหน่งทางราชการ

 • เบอร์โทรศัพท์

 • ที่อยู่ (ในการจัดส่งไปรษณีย์)

 • ที่อยู่สถานที่ทำงาน

 • อีเมล์

2. รายชื่อสมาชิกลำดับที่ 2128-2173 กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกต้อง (ตัวอักษรสีน้ำเงิน)

ขยายเวลารับสมัครสมาชิก ฟรีค่าธรรมเนียม ณ บัดนี้จนถึง 31 มี.ค. 2562

ประกาศจากรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยขอขยายเวลาการสมัครสมาชิก โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม 

*หมดเขต 31 มีนาคม 2562*

12TH GLOBAL HANDS-ON MUSCULOSKELETAL MRI & ULTRASOUND CONGRESS FOR RADIOLOGISTS 2020 7

 

* สามารถส่งใบสมัครได้ที่*

อีเมล์  : [email protected]

แฟ็กซ์ : 02-716-5964 

หรือ ส่งใบสมัครมาที่  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเบอร์ : 02-7166583

คลิกลิงค์นี้เพื่อตรวจสอบสถานะชื่อของท่านหรือต้องการอัพเดทข้อมูล

รับสมัคร เลขานุการ ประจำรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
 • ใช้ภาษาอังกฤษและ คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • รายได้ 18,000-25,000 บาท/เดือน
 • มีโบนัส และค่าล่วงเวลา
 • สำนักงานตั้งอยู่ ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ผู้ใดสนใจสามารถ Inbox มาได้เลยค่ะ หรือสามารถส่ง resume มาได้ที่ [email protected]

สามารถแชร์หรือแนะนำต่อจะขอบพระคุณค่ะมากค่ะ