รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

Menu

กิจกรรมรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วม ประชุม อนุกรรมการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562

กิจกรรมรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วม ประชุม อนุกรรมการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 1
กิจกรรมรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วม ประชุม อนุกรรมการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 2
กิจกรรมรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วม ประชุม อนุกรรมการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 3
กิจกรรมรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วม ประชุม อนุกรรมการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 4
กิจกรรมรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วม ประชุม อนุกรรมการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 5

งานประชุมวิชการรังสีสัญจรภาคอีสาน จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2561

งานประชุมวิชการรังสีสัญจรภาคอีสาน ณ โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2561

กิจกรรมรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วม ประชุม อนุกรรมการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 6

กิจกรรมมอบเงินบริจาครพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร

คณะกรรมการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนให้กับรพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางรังสี โดยเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันนำเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 613,900 บาท ไปมอบให้แก่รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางรังสีต่อไป

กิจกรรมรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วม ประชุม อนุกรรมการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 7

รังสีสัญจรภาคอีสาน 2561

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร 

ขอเชิญชวนบุคลากรทางรังสีวิทยาและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวิชาการ “รังสีสัญจรภาคอีสาน 2561”
จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 08.45-16.00 น. ห้องประชุม 1 , 2 ณ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
และในวันเสาร์ที่ 10 พ.ย. 2561 จะมีการเดินทางนำเงินบริจาคมอบให้แก่ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ที่หมายเลขบัญชี 016-452294-4 ชื่อบัญชี นพ.นรา แววศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช

กิจกรรมรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วม ประชุม อนุกรรมการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 8

คลิกรูปภาพ

โดยผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมกรุณากรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่องเพื่อประโยชน์ในการได้รับข่าวสารการประชุม

หมายเหตุ : งานประชุมรังสีสัญจรไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เท่านั้น  

กรุณาตอบกล้บการเข้าร่aวมประชุม และส่งกลับยัง

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 

โทรสาร 02-7165964   

อีเมล : [email protected] , [email protected]

ติดต่อสอบถามข้อมูลเติม ได้ที่ 02-7165963 , 02-7166583

รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการอำนวยการรังสีวิทยาสมาคม

  • รายชือผู้สมัครทีม 1  download
  • CV หัวหน้าผู้สมัคร ทีม 1 download
  • รายชื่อผู้สมัครทีม 2 download
  • CV หัวหน้าผู้สมัคร ทีม 2 download

เกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการอำนวนการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

เกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการอำนวนการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย  Download

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  Download

หนังสือขอแจ้งผู้แทนรับใบสมัครคณะกรรมการอำนวยการฯ

ด้วยรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการรังสีวิทยาสมาคมแห่ง ประเทศไทย วาระ 2561 – 2564 ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2561 นั้น
ตามประกาศที่ รสท. 002/2561 เรื่อง รับสมัครเลือกตั้ง คณะกรรมการอ านวยการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 ได้ระบุคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการอำานวยการรังสีวิทยาสมาคมฯ ในข้อที่ 3 ดังนี้

ผู้สมัครตำแหน่งนายกเสนอรายชื่อทั้งคณะ และลงลายมือชื่อ (เฉพาะตำแหน่งนายก) ต่อเลขาธิการ (หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย) ณ สำนักงานรังสีวิทยาสมาคมฯ ภายในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. เป็นวันสุดท้าย

รังสีวิทยาสมาคมฯ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า “ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย” คือ เจ้าหน้าที่ประจำ
 

สำนักงานรังสีวิทยาสมาคมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ


(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิววัฒนา ถนอมเกียรติ)
เลขาธิการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) พัฒนาวารสารอิเล็กทรอนิคส์ ASEAN Journal of Radiology รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ องค์กร มีการเผยแพร่วารสารและบทความที่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบ Online บนเว็บไซต์ www.radiologythailand.org เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไป


รังสีวิทยาสมาคมฯ มีความประสงค์จะปรับปรุงวารสารของสมาคมคือ ASEAN Journal of Radiology ให้เป็นวารสารอิเล็คทรอนิคส์ ซึ่งครอบคลุมถึงการแสดงวารสารฉบับปัจจุบัน การจัดเก็บวารสารฉบับก่อนหน้าอย่างเป็นระบบที่สามารถสืบค้นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เขียนที่ประสงค์จะส่งบทความ ผู้วิจารณ์ที่จะพิจาณาบทความ และกองบรรณาธิการที่จะบริหารวารสาร โดยกระทาได้จริงผ่านเว็บไซต์ของวารสาร ซึ่งสอดคล้อง และเป็นไปตามมาตรฐานของแม่ข่ายของเว็บไซต์สมาคม

รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่นี่

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการวาระ 2561-2564

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ดัง link ต่อไปนี้

ใบสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วาระ 2561-2564

ประกาศ002-1561 รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วาระ 2561-2564

ประกาศ001-1561 วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วาระ 2561-2564

ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการอำนวยการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2561 – 2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการอ านวยการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไท วาระปี พ.ศ. 2561 – 2564 จากการประชุมของคณะกรรมการอ านวยการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการอ านวยการรังสีวิทยาสมาคมฯ มีมติแต่งตั้งประธาน และอนุกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการอ านวยการรังสีวิทยาสมาคมฯ วาระปี พ.ศ. 2561 – 2564 ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมใจ หวังศุภชาติ ประธานอนุกรรมการ
2. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงลักษณา โพชนุกุล อนุกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ชัชวาลย์ อภัยพลชาญ อนุกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ วินิจสร อนุกรรมการ
5. แพทย์หญิงพงษ์ลดา สุพรรณชาติ อนุกรรมการ

โดยให้มีหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งตามระเบียบของรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยให้แล้วเสร็จ และประกาศผลเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม 2561

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560

(แพทย์หญิงจามรี เชื้อเพชระโสภณ)

นายกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

Download เอกสาร