logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

radiologythailand member

RCRT-AIRP Radiologic Pathology

RCRT-AIRP Radiologic Pathology 1

ด้วยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ American Institute of Radiologic Pathology (AIRP) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุม RCRT-AIRP IV: Chest and Pediatric ระหว่าง วันเสาร์ที่ 15 – วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ถนนราชด าริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นครั้งที่ 4 ของการประชุม RCRT-AIRP Radiologic Pathology (RadPath) Correlation Course Series โดยวิทยากรชั้นน าจาก AIRP

AIRP (ชื่อเดิม AFIP – Armed Forces Institute of Pathology) เป็นองค์กรการศึกษาที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง ชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาและของโลก มีการสั่งสมองค์ความรู้ และวัตถุดิบการเรียนการสอนจากทั่วโลกมายาวนาน ในแง่ ของพยาธิวิทยาของระบบต่างๆในร่างกาย และในเชิงความสัมพันธ์ของพยาธิวิทยาและรังสีวิทยา ซึ่งความรู้และความเข้าใจทาง พยาธิวิทยาที่ถูกต้องมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเรียนรู้ทางรังสีวิทยาที่มีประสิทธิภาพ โดยปกติแล้ว ระบบการเรียนการ สอนเพื่อเป็นรังสีแพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดานั้น ผู้เรียน จะมาเข้าเรียน AIRP RadPath Correlation Course เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เพื่อการนำไปสู่การเป็นรังสีแพทย์ที่สมบูรณ์แบบ

ความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของการนำองค์ความรู้ที่ AIRP สั่งสมมานานกว่า 60 ปี มาสอนใน ประเทศไทย โดยจะแบ่งการเรียนเป็นครั้งละ 4 วัน จำนวน 4 ครั้ง ( 1 รอบ) เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาของทุกระบบ ใกล้เคียง กับที่สอนในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้รังสีแพทย์ไทย รังสีแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งพยาธิแพทย์ และ แพทย์ในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องและสนใจ แต่ไม่มีโอกาสไปเข้าเรียนคอร์สนี้ที่สหรัฐอเมริกา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยได้แนบก าหนดการประชุม และค่าลงทะเบียนมาพร้อมกับจมหมายฉบับนี้และ ขอเชิญชวนแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของการประชุมได้ที่ http://www.rcrt.or.th/AIRP4/speaker.php

ในนามของคณะกรรมการอำนวยการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ อันดีจากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัญชลี ชูโรจน์)

ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลด ตารรางการประชุม
ดาวน์โหลด อัตราค่าลงทะเบียน

 

บทความที่น่าสนใจ