logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

radiologythailand member

ร่วมระลึกถึงโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีของวารสารวิชาการและจัดงานประชุมวิชาการทางรังสีวิทยาของไทย ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

เพื่อร่วมระลึกถึงโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีของวารสารวิชาการและจัดงานประชุมวิชาการทางรังสีวิทยาของไทย ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนสมาชิกส่งบทความวิชาการ ชนิดนิพนธ์ต้นฉบับ (original article) หรือกรณีศึกษา (case report) ที่เกี่ยวกับความผิดปกติในปอดอันเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้า (E-cigarrette หรือ Vaping Associated Lung Injury, VALI) เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ใน The ASEAN Journal of Radiology https://www.asean-journal-radiology.org/index.php/ajr

ผู้นิพนธ์บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน งานประชุมใหญ่ทางวิชาการครั้งที่ ๖๐ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ หมดเขตส่งบทความวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ร่วมระลึกถึงโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีของวารสารวิชาการและจัดงานประชุมวิชาการทางรังสีวิทยาของไทย ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 1

บทความที่น่าสนใจ