รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

การประชุม / ศึกษาต่อเนื่องในอดีต

การประชุม/ศึกษาต่อเนื่อง

ประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 23 -25 มีนาคม 2560

การประชุม / ศึกษาต่อเนื่องในอดีต 7

AAR 2017

AAR 2017 ORGANISING CHAIR