logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

2420-okm9gb0iln9p4ugejv50mf2v9il3gt8q55xxy6bc7m

การประชุม / ศึกษาต่อเนื่องในอดีต

การประชุม/ศึกษาต่อเนื่อง

งานประชุมใหญ่ทางวิชาการของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยที่จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2562 นี้ จะเป็นการจัดร่วมกันระหว่างราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

การประชุม / ศึกษาต่อเนื่องในอดีต 98

ประชุมวิชาการร่วมกับรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่17 27-29 พ.ย. – พร้อมเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยงานรังสีวิทยาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562

รพ.50 พรรษา รพ.เขื่องใน ร

การประชุม / ศึกษาต่อเนื่องในอดีต 100

AAR 2017

AAR 2017 ORGANISING CHAIR