logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

2420-okm9gb0iln9p4ugejv50mf2v9il3gt8q55xxy6bc7m

แจ้งประกาศและประชาสัมพันธ์

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

เรื่อง การประชุม First Thailand conference AI in Medical Imaging.

ด้วยรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยจะมีการจัดการประชุม First Thailand conference AI in Medical Imaging ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 รูปแบบการจัดงานจะเป็นในรูปแบบonline ผ่านระบบ Zoom Webinar ซึ่งจะมีการให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่น่าสนใจมากมาย สำหรับทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว สามารถกดลงทะเบียนผ่านช่องทางลิงค์ที่แนบมา หรือสามารถสแกน QR code ผ่านโปสเตอร์การประชุม เพื่อลงทะเบียนได้ ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ