logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

2420-okm9gb0iln9p4ugejv50mf2v9il3gt8q55xxy6bc7m

ประชาสัมพันธ์การประชุม AOCR 2021

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

รังสีวิทยาสมาคมฯขอประชาสัมพันธ์การประชุม AOCR 2021
ที่จะจัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2021
ซึ่งได้ขยายเวลาในการเปิดรับผลงานทางวิชาการถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021

จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมเสนอผลงานวิชาการ
หมดเขต 15 กุมภาพันธ์ 2021

ท่านที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก website (19th AOCR)
https://aocr2021.com/callForAbstracts.php

ประชาสัมพันธ์การประชุม AOCR 2021 1